RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Polityka RODO
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Innesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Mariacka 1c/6, 85-136 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000751592 („Spółka”).

Dane kontaktowe Spółki:
adres: ul. Mariacka1c/6, 85-136 Bydgoszcz
e-mail: biuro@innesta.pl
telefon: 609-601-615

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

W przypadku gdy jesteś NAJEMCĄ LOKALU:
Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

 1. przeprowadzenia selekcji lokatorów w procesie wyboru przyszłych najemców lokali oferowanych przez nas do wynajmu;
 2. zawarcia z Tobą umowy najmu lokalu oferowanego przez nas do wynajmu, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą;
 3. wykonania umowy najmu, którą z nami zawarłeś/aś (dalej „Umowa Najmu”)
 4. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w związku z Umową Najmu;
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy Najmu;
 6. oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni)

Podstawa prawna i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Twoja zgoda na przetwarzanie danych dostarczonych przez Ciebie w ankiecie lokatora w celu dokonania selekcji lokatorów do najmu – w zakresie danych w niej zawartych, tj. imię i nazwisko; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji; numer NIP, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy i telefon do pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. Twój zamiar zawarcia umowy najmu ze Spółką i Twoje zainteresowanie naszą ofertą w celu zawarcia umowy najmu – zakresie danych przekazanych przez Ciebie do zawarcia umowy najmu w ankiecie lokatora tj. imię i nazwisko; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji; numer NIP, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy i telefon do pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Umowa Najmu zawarta przez Ciebie ze Spółką w celu jej wykonania – w zakresie następujących zawartych w niej danych: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji; numer NIP, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych:
  1. (i) w celach archiwalnych - odnośnie danych zawartych w Umowie Najmu;
  2. (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy Najmu – odnośnie danych zawartych w Umowie Najmu;
  3. (iii) w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twojego zainteresowania za pomocą profilowania – odnośnie danych zawartych w Umowie Najmu;

W przypadku gdy jesteś WŁAŚCICIELEM LOKALU i powierzasz nam zarządzanie najmem:
Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

 1. zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług, na podstawie Twojego zainteresowania ofertą Spółki;
 2. wykonania umowy o świadczenie usług, którą z nami zawarłeś/aś (dalej „Umowa o Świadczenie Usług”)
 3. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w związku z Umową o Świadczenie Usług;
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy o Świadczenie Usług;
 5. oferowania Ci bezpośrednio naszych produktów i usług (marketing bezpośredni),

Podstawa prawna i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Twój zamiar zawarcia ze Spółką Umowy o Świadczenie Usług w zakresie zarządzania najmem i Twoje zainteresowanie ofertą Spółki w celu zawarcia umowy – zakresie danych przekazanych przez Ciebie tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Umowa o Świadczenie Usług zawarta przez Ciebie ze Spółką w celu jej wykonania – w zakresie następujących zawartych w niej danych: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji; numer NIP, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych:
  1. (iv) w celach archiwalnych - odnośnie danych zawartych w Umowie o Świadczenie Usług;
  2. (v) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowie o Świadczenie Usług – odnośnie danych zawartych w Umowie o Świadczenie Usług;
  3. (vi) w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twojego zainteresowania za pomocą profilowania – odnośnie danych zawartych w Umowie o Świadczenie Usług;
 1. Wykorzystywanie ankiety lokatora – dotyczy najemców lokali:

W ramach procesu selekcji lokatorów do lokali, które Spółka oferuje do wynajmu w ramach działalności gospodarczej oraz procesu zawierania umowy najmu prosiliśmy Cię o wypełnienie ankiety lokatora. Dane zawarte w ankiecie mają na celu dokonać selekcji lokatora oraz dostarczyć danych niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy najmu.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy jesteś NAJEMCĄ LOKALU:

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy najmu przechowywane będą przez okres negocjowania Umowy Najmu oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym kontaktowałeś się z nami w celu zawarcia Umowy Najmu, a w przypadku zawarcia Umowy Najmu – przez okres jej obowiązywania;
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy Najmu przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy;
 3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowywane będą dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Spółkę do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli były przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub Spółka sama uzna, że się zdezaktualizowały;

W przypadku gdy jesteś WŁAŚCICIELEM LOKALU i powierzasz nam zarządzanie najmem:

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie zarządzania najmem przechowywane będą przez okres negocjowania Umowy o Świadczenie Usług oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym kontaktowałeś się z nami w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, a w przypadku zawarcia Umowy o Świadczenie Usług – przez okres jej obowiązywania;
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy;
 3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowywane będą dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzane były na podstawie Twojej zgody lub Spółka sama uzna, że się zdezaktualizowały;

5. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów (podwykonawcom, usługodawcom) – czyli podmiotom, z których usług Spółka korzysta w prowadzeniu działalności:
- Biura księgowo-rachunkowe,
- kancelarie prawne,
- doradcy podatkowi;
- dostawcy usług IT,
- dostawcy mediów;
- ubezpieczyciele i likwidatorzy szkód;
Te podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Przekazywania danych od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Polski.
 2. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Prawo dostępu do Twoich danych i otrzymania ich kopii;
  2. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeżeli Twoim zdaniem nie mamy podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz żądać abyśmy je usunęli)
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezzasadnie)
  5. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
   1. (i) w celu prowadzenia przez Spółkę marketingu bezpośredniego produktów i usług („sprzeciw marketingowy”). Jeżeli skorzystasz z tego prawa Spółka zaprzestanie korzystania z danych w tym celu;
   2. (ii) ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Spółka przetwarza Twoje dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wówczas wykazać nam swoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Spółkę Twoich danych objętych sprzeciwem. Spółka zaprzestanie wówczas przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykaże, że podstawy przetwarzania danych przez Spółkę są nadrzędne wobec Twojego prawa lub też Spółka przetwarza je w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony praw.
  6. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to Spółka przesłała Twoje dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  7. Prawo wniesienia skargi do organu; Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Prawo wycofania zgody; W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w ankiecie lokatora) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Spółki lub adres e-mailowy: biuro@innesta.pl

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres: biuro@innesta.pl lub nr telefonu 609-601-615.
Przed realizacją Twoich żądań, Spółka będzie musiała upewnić się, że jesteś osobą, za która się podajesz, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
  Podanie przez Ciebie danych w jest warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiednio Umowy Najmu lub Umowy o Świadczenia Usług.
  Jeżeli nie podasz danych Spółka może odmówić zawarcia z Tobą odpowiednio Umowy Najmu lub Umowy Świadczenia Usług.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej zwane „RODO”